یشنهاد کابینه اقای ترامپ برای پیدا کردن افراد دارای معلولیت که واجد شرایط معلولیت نیستند

 

و به دروغ و با مدارک پزشکی جعلی از حقوق مربوط به معلولیت استفاده میکنند این بود که حسابهای کاربری این افراد در شبکه های اجتماعی دنبال شود و به این صورت میشود فهمید که این افراد واقعا دارای معلولیت هستند یا نه. افراد فعال درحقوق معلولیت به شدت به این پیشنهاد اعتراض دارند و میگویند که این پیشنهاد نشان میدهد که این کابینه به شدت برای درک معلولیت دارای سو تفاهم هستند. واکنش افراد به معلولیتهای مختلف یکسان نیست و هر معلولیتی ویژگیهای مخصوص خود را دارد بعضی معلولیتها پنهان هستند و فقط بر اساس مدارک پزشکی تایید میشوند. از سوی دیگر افراد بیشتر لحظه های های خوشحالی خود را در شبکه های اجتماعی ثبت میکنند. ترامپ عقیده دارد با این روش میتواند جلوی صرف بودجه زیادی را که به ادعاهای معلولیت جعلی اختصاص میابد را بگیرد.
A new policy proposal by the Trump administration calls for the surveillance of disabled people’s social media profiles to determine the necessity of their disability benefits. The proposal, which reportedly aims to cut down on the number of fraudulent disability claims would, monitor the profiles of disabled people and flag content that shows them doing physical activities. When it comes down to it, the policy dictates that disabled people shouldn’t be seen living their lives for fear of losing vital financial aid and, possibly, medical care.The proposal, like many of its policies regarding disabled people, shows a fundamental misunderstanding of disability and takes advantage of how social media operates in order to cut them off from the support they need. Disabled people don’t all function in the same way, and disability is not a set of stereotypes like taking selfies staring longingly at the world. They live lives while managing their energy for the activities they can handle and trying to make those they cannot more accessible. Additionally, studies have shown that a majority of social media users show only the good in their lives, not the hardships or difficulties. Disabled people should be allowed to share the full scope of their existence without fear they’ll be accused of lying—and even fraud

دوستان و یاران گرامی

انجمن حمایت از معلولین ایرانی از سال های گذشته با مساعدت یاران نیکوکارمان و جمع آوری کمک مالی توانسته است به بخش  کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان علی اصغر کمک نماید،...
Read more...
گزارشی از کنسرت شکیلا در لندن
یکشنبه دوم مارس کنسرتی با حضور بانو شکیلا در لوگان هال لندن با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان توسط انجمن حمایت از معلولین ایرانی برگزار شد.
Read more...

Annual Reports 2014

Go to top